Alf Program na tvorbu interaktívnych úloh

Štátna legislatíva


Ak objavíte nefunkčný odkaz, nahláste nám ho Repair target. Urýchlene ho aktualizujeme.

Kompletný zoznam štátnej legislatívy nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
 


Štátne zákony


Icon Document Zákon č. 568/2009 Z. z.
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Icon Document Zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Icon Document Zákon č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z.
Icon Document Zákon č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 245/23008 Z. z.
Icon Document Zákon č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Icon Document Zákon č. 184/2009 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave.
Icon Document Zákon č. 471/2002 Z. z.
o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov.

Nariadenia vlády Slovenskej republiky


Icon Document Nariadenie vlády SR č. 494/2011 Z. z.
ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.
Icon Document Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z.
ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.
Icon Document Nariadenie vlády SR č. 422/2009 Z. z.
ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej povinnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestanancov.
Icon Document Nariadenie vlády SR č. 412/2007 Z. z.
o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou.

Vyhlášky Ministerstva školstva


Icon Document Vyhláška MŠ č. 518/2010 Z. z.
ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných, stredných, umeleckých, praktických a jazykových školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č.445/2009 Z. z.
o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 437/2009 Z. z.
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 236/2009 Z. z.
o školskom internáte.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 306/2009 Z. z.
o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 330/2009 Z. z.
o zariadení školského stravovania.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 282/2009 Z. z.
o stredných školách v zmene č.113/2012.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 230/2009 Z. z.
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 326/2008 Z. z.
o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 322/2008 Z. z.
o špeciálnych školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 320/2008 Z. z.
o základnej škole, novela 224/2011 Z. z.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 319/2008 Z. z.
o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 318/2008 Z. z.
o ukončovaní štúdia na stredných školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 308/2008 Z. z.
o materských školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 9/2006 Z. z.
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Opatrenia


Icon Document Oznámenie č. 395/2004 Z. z.
Dohoda medzi Slovenskou republikou a registrovanými cirkvami a náboženskými spoločnosťami o výchove a vzdelávaní.

Rezortné predpisy


Icon Document Metodické usmernenie č.28/2011
ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny.
Icon Document Smernica č. 29/2013
ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom na riešenie havarijných situácií.
Icon Document Metodický pokyn č. 21/2011
na hodnotenie žiakov základných škôl.
Icon Document Metodický pokyn č. 22/2011
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.
Icon Document Metodické usmernenie č. 4/2009-R
k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.
Icon Document Smernica č. 7/2008-RI
o ochrane osobných údajov spracúvaných v Centrálnom registri študentov.
Icon Document Metodické usmernenie č. 9/2008-RI
k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci úpravy názvov škôl a školských zariadení.
Icon Document Smernica č. 74/2012
ktorou sa mení smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.