Alf Program na tvorbu interaktívnych úloh

Rezortné predpisy


Ak objavíte nefunkčný odkaz, nahláste nám ho Repair target. Urýchlene ho aktualizujeme.

Kompletný zoznam štátnej legislatívy nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
 


Rezortné predpisy


Icon Document Metodické usmernenie č.28/2011
ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a školských zariadení v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny.
Icon Document Smernica č. 29/2013
ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom na riešenie havarijných situácií.
Icon Document Metodický pokyn č. 21/2011
na hodnotenie žiakov základných škôl.
Icon Document Metodický pokyn č. 22/2011
na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl.
Icon Document Metodické usmernenie č. 4/2009-R
k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a vysokých škôl pri vzniku registrovaného školského úrazu a pri evidencii nebezpečných udalostí.
Icon Document Smernica č. 7/2008-RI
o ochrane osobných údajov spracúvaných v Centrálnom registri študentov.
Icon Document Metodické usmernenie č. 9/2008-RI
k vykonaniu zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov vo veci úpravy názvov škôl a školských zariadení.
Icon Document Smernica č. 74/2012
ktorou sa mení smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.