Štátne zákony


Ak objavíte nefunkčný odkaz, nahláste nám ho Repair target. Urýchlene ho aktualizujeme.

Kompletný zoznam štátnej legislatívy nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
 


Štátne zákony


Icon Document Zákon č. 568/2009 Z. z.
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Icon Document Zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Icon Document Zákon č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z.
Icon Document Zákon č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 245/23008 Z. z.
Icon Document Zákon č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Icon Document Zákon č. 184/2009 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave.
Icon Document Zákon č. 471/2002 Z. z.
o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov.

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.