Alf Program na tvorbu interaktívnych úloh

Štátne zákony


Ak objavíte nefunkčný odkaz, nahláste nám ho Repair target. Urýchlene ho aktualizujeme.

Kompletný zoznam štátnej legislatívy nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
 


Štátne zákony


Icon Document Zákon č. 568/2009 Z. z.
o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Icon Document Zákon č. 245/2008 Z. z.
o výchove a vzdelávaní (školský zákon).
Icon Document Zákon č. 596/2003 Z. z.
o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 245/2008 Z. z.
Icon Document Zákon č. 597/2003 Z. z.
o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení zákona č. 245/23008 Z. z.
Icon Document Zákon č. 317/2009 Z. z.
o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch.
Icon Document Zákon č. 184/2009 Z. z.
o odbornom vzdelávaní a príprave.
Icon Document Zákon č. 471/2002 Z. z.
o Pôžičkovom fonde pre začínajúcich pedagógov.

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.