Alf Program na tvorbu interaktívnych úloh

Vyhlášky Ministerstva školstva


Ak objavíte nefunkčný odkaz, nahláste nám ho Repair target. Urýchlene ho aktualizujeme.

Kompletný zoznam štátnej legislatívy nájdete na stránke Ministerstva školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.
 


Vyhlášky Ministerstva školstva


Icon Document Vyhláška MŠ č. 518/2010 Z. z.
ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o organizácii školského roka na základných, stredných, umeleckých, praktických a jazykových školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č.445/2009 Z. z.
o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 437/2009 Z. z.
ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 236/2009 Z. z.
o školskom internáte.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 306/2009 Z. z.
o školskom klube detí, školskom stredisku záujmovej činnosti, centre voľného času, školskom hospodárstve a stredisku odbornej praxe.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 330/2009 Z. z.
o zariadení školského stravovania.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 282/2009 Z. z.
o stredných školách v zmene č.113/2012.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 230/2009 Z. z.
ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 326/2008 Z. z.
o druhoch a náležitostiach vysvedčení a ostatných školských tlačív vrátane spôsobov ich evidencie a uloženia.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 322/2008 Z. z.
o špeciálnych školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 320/2008 Z. z.
o základnej škole, novela 224/2011 Z. z.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 319/2008 Z. z.
o uznávaní náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 318/2008 Z. z.
o ukončovaní štúdia na stredných školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 308/2008 Z. z.
o materských školách.
Icon Document Vyhláška MŠ č. 9/2006 Z. z.
o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení.

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.