"Kedykoľvek sa snažíme uniknúť pred zodpovednosťou, činíme to tak, že túto zodpovednosť prenášame na iný subjekt. To však znamená, že tomuto subjektu, či už je to Osud, "spoločnosť", vláda firma alebo šéf, dávame nad sebou moc."

Morgan Scott Peck


Učebné osnovy a štandardy z predmetov Náboženská výchova a Evanjelické náboženstvo


Ak objavíte nefunkčný odkaz, nahláste nám ho Repair target. Urýchlene ho aktualizujeme.

Učebné osnovy a štandardy z predmetov Náboženská výchova a Evanjelické náboženstvo schválilo Generálne presbyterstvo ECAV 2. októbra 2009 uznesením 67/4-2009. Ministerstvo školstva Slovenskej republiky listom CD-2009-29884/26794-1:916 z 28. 8. 2009 súhlasí s predloženými učebnými osnovami a štandardami ako záväzným pedagogickým dokumentom.


ŠTÁTNE a SÚKROMNÉ školy (Predmet Náboženská výchova)


Učebné osnovy a štandardy

Icon Document Predprimárne vzdelávanie - Materské školy
(ISCED 0)
Icon Document Primárne vzdelávanie - 1. stupeň základných škôl
(ISCED 1) - Inovovaný štátny vzdelávací program
Icon Document Nižšie sekundárne vzdelávanie - 2. stupeň základných škôl a 8-ročné gymnáziá
(ISCED 2) - Inovovaný štátny vzdelávací program
Icon Document Vyššie sekundárne vzdelávanie - Gymnázia 4/5-ročné štúdium
(ISCED  3A - 4/5) - Inovovaný štátny vzdelávací program
Icon Document Vyššie sekundárne vzdelávanie - Gymnázia 8-ročné štúdium
(ISCED 3A - 8) - Inovovaný štátny vzdelávací program

Časovo-tematické plány

Icon Document Návrh časovej dotácie predmetu
pre vyučovanie na štátnych a súkromných školách
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 1. ročník ZŠ
podľa ISCED 1
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 2. ročník ZŠ
podľa ISCED 1
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 3. ročník ZŠ
podľa ISCED 1
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 4. ročník ZŠ
podľa ISCED 1
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 5. ročník ZŠ
podľa ISCED 2
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 6. ročník ZŠ
podľa ISCED 2
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 7. ročník ZŠ
podľa ISCED 2
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 8. ročník ZŠ
podľa ISCED 2
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 9. ročník ZŠ
podľa ISCED 2
Icon Document Tematické výchovnovzdelávacie plány – 1. a 2 ročník gymnázií
podľa ISCED 3A

CIRKEVNÉ školy (Predmet Evanjelické náboženstvo)


Učebné osnovy a štandardy

Icon Document Predprimárne vzdelávanie - Materské školy
(ISCED 0)
Icon Document Primárne vzdelávanie - 1. stupeň základných škôl
(ISCED 1)
Icon Document Nižšie sekundárne vzdelávanie - 2. stupeň základných škôl
(ISCED 2)
Icon Document Nižšie sekundárne vzdelávanie - gymnáziá 4-ročné
(ISCED 3)
Icon Document Vyššie sekundárne vzdelávanie - gymnáziá 5-ročné
(ISCED 3)
Icon Document Vyššie sekundárne vzdelávanie - gymnáziá 8-ročné
(ISCED 2-3)

Časovo-tematické plány

Icon Document Návrh časovej dotácie predmetu
pre vyučovanie na štátnych a súkromných školách

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.