"Odmenou za každý pohyb a rast v ktoromkoľvek rozmere je nielen radosť, ale i bolesť. Plne prežitý život je vždy plný bolesti. Jedinou alternatívou však je nežiť plne, alebo nežiť vôbec."

Morgan Scott Peck


Naša filozofia výchovy
Našim poslaním je pomáhať žiakom, aby sa ich osobnosť rozvíjala rovnomerne. Aby vedľa intelektu zreli emocionálne, morálne i duchovne. Preto vo výchove a vzdelávaní považujeme za dôležitý celistvý rozvoj osobnosti.

Scitlivenie na to, čo nás presahuje

Rodíme sa ako „religiózne bytosti“ s potrebou vzťahovať sa k tomu, čo nás presahuje. Chceme u mladých ľudí rozvíjať citlivosť pre to, čo je ukryté, pretože nie je uchopiteľné, no predsa dáva človeku a jeho svetu zmysel. Našim cieľom je, aby dospievajúci mladí ľudia dokázali správne identifikovať predmety uctievania v ich osobnom živote a nachádzali to, čo je v našom svete hodné odovzdania sa.

Utváranie vlastnej identity

Sme presvedčení, že zdravý rozvoj ľudskej identity je možný len v prostredí lásky a dôvery. K akému jadru ľudskej podstaty môže dospieť človek, ktorý dôveruje Bohu, prehodnocuje hĺbku vlastnej existencie a svoj vzťah k druhým? Takýto človek je schopný bezpodmienečnej dôvery, dokáže slobodne utvárať vlastný život, dokáže neustále zrieť, vie vyjadrovať radosť i bolesť, je  schopný lásky i obete, dokáže solidarizovať s druhými, a vie hovoriť o nádeji, v ktorej žije.

Moderný spôsob vyučovania

Vedieme žiakov k schopnosti myslieť tvorivo a kriticky. Preferujeme zážitkové formy vyučovania počas ktorých žiak spoznáva svet celistvo (emocionálnu skúsenosť nevynímajúc), reflektuje svoj zážitok, aby mohol následne skúsenosť uplatniť v živote. Žiakov vedieme k otvorenosti celoživotnému vzdelávaniu sa. Podporujeme schopnosť tímovo pracovať, komunikovať so vzájomným rešpektom.

Zmysel pre správne jednanie

Sme presvedčení, že ľudia sú nositeľmi Božieho obrazu, čo im dáva úctu a dôstojnosť k sebe i druhým. Pomáhame žiakom osvojovať si postoje, ktoré stoja na schopnosti dôvery a lásky. Vedieme žiakov k zodpovednosti a čestnosti, podporujeme ich samostatnosť, ktorá je dôležitou súčasťou ľudskej slobody.

Evanjelická identita

V ekumenickom prostredí vzájomného rešpektu chceme žiakom sprostredkovať hodnoty našej náboženskej tradície: Veríme v Boha, ktorý sa nám z milosti, bez zásluh nás ľudí, zjavil v Ježišovi Kristovi. Vyznávame, že sme nehodní, pretože vieme, že Boh bude vždy niekoľko krokov pred nami. Nemôžme ho dobehnúť ani kvalitou viery a ani svojim jednaním. Zároveň sme ale radostní, pretože vieme, že nie na seba, ale práve na Boha se môžeme spoľahnúť. On stojí v Ježišovi Kristovi s Duchom Svätým na našej strane. Preto chceme slúžiť Božej vôli a presadzovať svoju vôľu s Božími zámermi.

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.