Náboženské vyučovanie ako dobrodružný projekt

Projektové vyučovanie na EG JAK Košice
Žiaci Evanjelického gymnázia JAK v Košiciach objavovali zabudnutý význam slova "hriech" video anketou v prostredí, v ktorom žujú.


Vyučovaný obsah si môže žiak osvojovať mnohorakými spôsobmi. Učiteľ pri tom hľadá cestu, pri ktorej by bol spôsob učenia pre žiaka príťažlivý a zároveň zaistil porozumenie a osvojenie si vyučovanej látky. Projektové vyučovanie v sebe skĺbuje oboje. Má však i svoje úskalia, ktoré potrebuje mať učiteľ na pamäti, aby žiaci projekt "uniesli" a z vyučovacej metódy získali čo najviac skúseností.

Neobmedzené možnosti vo vrecku nohavíc


Dnes má skoro každý žiak strednej školy vo vrecku malé sofistikované zariadenie, ktoré okrem telefonovania používa k rôznorodým činnostiam. Jednou z funkcií "chytrých" telefónov, o ktorých je tu reč, je možnosť jednoducho nahrávať a strihať video. Vďaka tomu sa môže z každého z nás stáť v malej chvíli redaktor oslovujúci svoje okolie v reportáži, ktorú sám, či s pomocou spolužiakov realizuje.

Pátranie po skrytom význame video reportážou


Stalo sa Vám už, že k Vám prišiel kamarát s otázkou, čo znamená slovo, ktoré práve počul, no jeho význam nepozná? Vedeli ste mu vysvetliť jeho zmysel? V ľudskej reči sa niekedy vyskytujú slová, ktorých význam nemusí byť všetkým dobre známy, napriek tomu, že ich z času na čas používame. Jedným z takýchto starých slov je starý náboženský pojem "hriech".

Príprava na projekt


Skôr, než sa pustíme do samotného projektu video ankety, potrebujeme téme lepšie porozumieť. Trieda má preto za úlohu v pracovných skupinách 3-4 žiakov (projekt bude daná skupina realizovať spoločne) zmapovať význam tohto pojmu. V rozhovore majú žiaci premýšľať a hľadať odpoveď na nasledujúce otázky:

1) Čo Vám napadne, keď počujete slovo "hriech"? Akými výrazmi by ste slovo preložili? 2) Myslíte si, že hriech ľudskému životu škodí? Ak áno, dokážete zdôvodniť prečo? 3) Čo považujete za najväčšie hriechy / najväčší hriech? 4) Pokúste sa v skupine sformulovať Vašu vlastnú definíciu tohto starého slova.

Bolo pre Vás ťažké zodpovedať úvodné otázky? Nevadí. O dôvod viac stať sa redaktorom pátrajúcim po stratenom význame tohto starého slova. Najprv oslovíme ľudí vo svojom okolí - rovesníkov, rodičov, starých rodičov, proste ľudí naprieč generáciami. Možno nám význam tohto slova rozprestrú do pre nás nevídanej šírky. A v záverečnej fáze sa pustíme do pátrania biblického.

Príprava na rolu redaktora


Otázky, ktoré sme si kládli sami, budú pre nás východiskom k reportáži, ktorú so svojim mobilom v rukách zrealizujeme. Musíme mať ale na zreteli, že nič nie je také jednoduché, aké by sa mohlo na prvý pohľad zdať. I keď, nie nadarmo sa hovorí: Odvážnemu šťastie praje!Ako rozdeliť pracovné role a úlohy?


Najdôležitejšiu úlohu bude mať v tíme moderátor. Kladie predsa otázky, zvedavo sa pýta a hľadá čo najzaujímavejšie odpovede. Sám pri tom ostáva ako nepopísaná tabuľa. Svoj vlastný pohľad na danú otázku necháva skrytý. Neovplyvňuje ani nepolemizuje s tými, ktorým otázku kladie.

Je dôležité premyslieť si, koho každého by som chcel osloviť. Najlepšie je začať v bezpečnom prostredí priateľov a príbuzných. Pre niektorých introvertnejších žiakov bude samotné oslovenie vyžadovať odvahu. Ale nebojte sa a otvorte svoju pusu! Po 2-3 pokusoch prídete na to, že z vás je dobrý moderátor školskej internetovej televízie.

Apropo, otázky sa naučte ak možno spamäti. Budete ako moderátor pohotový a reportáž bude mať požadovanú dynamiku.

Ak je moderátor výkladnou skriňou reportáže, potom kameraman je zázemím, bez ktorého by dobrá video reportáž vlastne nevznikla. Je veľmi málo žiakov, ktorí sa podujmú zabezpečiť všetky pracovné role ako jeden muž. (V školskom projekte na EG JAK sa však našli aj takýto žiaci).  

Kameraman má na starosti zhotovenie video záznamu v primeranej kvalite. Potrebuje k tomu minimálne mobil a dobré obrazové a zvukové podmienky. V triede sa nájdu nadšenci, ktorým rola kameramana sadne ako uliata. Majú radi moderné technológie a chcú sa ich učiť využívať čo najlepšie.

Kameraman vie, že dobré video si vyžaduje dostatok svetla minimálne v tvári kamerovaného. Preto hľadá optimálne svetelné podmienky. (Kamerovanie vonku, počas dňa, v miestnostiach len v blízkosti okna, či dostatočného osvetlenia.)

Zvuk je ďalšou výzvou, na ktorú kameraman myslí. Hlučné prostredie ulice má svoju autentickosť, no hučanie električky prechádzajúcej okolo môže prekričať  zaujímavé slová odpovedajúceho. Preto je dôležité skôr ako oslovíte okolo idúceho, premýšľať, čo by mohlo divákom vašej ankety prekaziť počuť či rozumieť slovám osloveného.

Tí najväčší nadšenci môžu do projektu vložiť malý finančný kapitál, ktorý skvalitní ich zvukový záznam použitím externého mikrofónu pripojeného k mobilnému telefónu. Samotný klip mikrofón je možné v obchodoch s elektronikou či počítačmi kúpiť za čiastku do €3,- a zvýšiť kvalitu zvukového záznamu v prostredí ulice. V prípade, že by ste radi audio a video ankety využívali vo vyučovaní častejšie, stojí zato premýšľať o rozšírení pomôcok vášho kabinetu o 4-5 klip mikrofónov.

Tretím v tíme mini televízie je asistent a strihač v jednej osobe. Asistent myslí na to, na čo ostatní dvaja členovia nemajú čas, je počas nahrávania v teréne ich pravá ruka. Môže oslovovať okoloidúcich, stráži zvukové a svetelné podmienky a po zozbieraní natočeného materiálu ho postrihá tak, aby bol dynamický a pútavý.  

Apropo, je potrebné zhotovený záznam postrihať? Najjednoduchšie je nahrávať video záznam bez nutnosti ďalších úprav videa (krátke záznamy, používanie pauzy). Dobrú prácu nám dnes ponúkajú aj šikovné bezplatné aplikácie v mobilných telefónoch, ktoré dokážu robiť jednoduchý strih a úpravy videa (Na internete hľadaj textový reťazec "the best video editing apps for iPhone, Android"). Kto sa chce video úpravou zaoberať podrobnejšie môže využiť programy používane na klasických PC (Video Movie Maker, ...).

Pri strihaní sa samy vžite do role diváka a pýtajte sa, či záznam nie je príliš dlhý a či sa pri sledovaní nenudíte. Optimálna dĺžka odpovede jedného odpovedajúceho je do 1 minúty.

Nie je na škodu veci, keď si každý člen tímu môže aspoň raz skúsil každú rolu. Tí najodvážnejší  môžu skúsiť byť moderátorom a kameramanom v jednej osobe.

Mám osloviť cudzích ľudí?


Styk s ľuďmi si vyžaduje isté pravidlá. Môžeme sa pri ňom však mnohé naučiť. Získať si ľudí pre svoju video reportáž vyžaduje odvahu, ktorú nebude mať každý žiak. v Každom prípade je rozvoj našich komunikačných zručností dôležitou výbavou, ktorú by nám škola mala dať. Je dobré, aby mal samotný učiteľ skúsenosť s rolou reportéra. Môže potom dávať žiakom cenné rady a odporúčania.

Pri kontakte s ľuďmi myslite na niekoľko základných pravidiel: 1) Predstavte sa a krátkou vetou predstavte projekt, ktorý pripravujete. 2) Požiadajte osloveného človeka o príspevok do ankety. Anketové otázky môžete položiť vopred, aby mal odpovedajúci čas v krátkosti popremýšľať nad svojou odpoveďou. 3) V prípade, že oslovený odmietne, buďte zdvorilý a poďakujte za čas, ktorý Vám venoval. 4) Ak vidíte, že oslovený váha, či súhlasiť s príspevkom do ankety, povzbuďte ho a uistite, že sa nemá čoho obávať. 5) Otázky, ktoré máte pripravené sa naučte spamäti. Taktiež je dôležité dodržať poradie, v ktorom ich budete klásť. 6) Po zhotovení nahrávky sa odpovedajúcemu nezabudnite poďakovať a oceniť odvahu prispieť do ankety.

Čo ak nebudú chcieť na kameru odpovedať?


V takomto projekte sa realizátori často obávajú, že nenájdu ľudí, ktorí budú mať odvahu postaviť sa pred kameru. Zväčša je to ale hlavne náš vlastný strach z predstavy, že by nás niekto s kamerou požiadal o anketovú odpoveď. Aby ste ten strach odbúrali, začnite s oslovovaním Vašich najbližších (reportáž si vyskúšajte navzájom v tíme, oslovte súrodencov, rodičov, starých rodičov, dobrých kamarátov).

Projektové vyučovanie na EG JAK Košice

Zosumarizovanie odpovedí


Anketou ste nazbierali mnoho materiálu, ktorý si je potrebné spolu pozrieť a zhrnúť, k akým odpovediam ste sa dostali. Na hárok papiera si napíšte jednotlivé otázky a heslovite vypíšte najzaujímavejšie odpovede generačne potriedené. Rozprávajte sa v skupine o tom, ktoré názory vás najviac zaujali, ktoré prekvapili, s ktorými nesúhlasíte.

A teraz späť k prameňom našej civilizácie


Prečo je na svete tak veľa zlého? Prečo je medzi ľuďmi toľko múrov? Prečo je tak veľa chorôb? Prečo je tak veľa plačúcich a trpiacich? Biblia na to má odpoveď. Projekt preto zavŕšime biblickým pátraním. Úlohou žiakov bude vyhľadať kľúčové biblické pasáže a nájsť odpovede na dôležité otázky:

1) Ako prišiel hriech na svet a čo to spôsobilo? (Odpoveď nájdeš v Rimanom 5,12.) 2) Prečo stvoril Boh človeka takého, že môže hrešiť? 3) Prečítaj si príbeh o páde človeka v 1. Mojžišovej 2. kapitola, 8-9 a 16-17 a 3. kapitola, verše 1-13 a nájdi odpoveď na následné otázky: Ako sa mali Adam a Eva v raji správať? Kto je vlastne zodpovedný za prvý hriech? 4) Čo sa stane keď hriech získa nad človekom moc? (Odpoveď nájdeš v J 8,34.) 5) Čo je výsledkom hriechu? (Odpoveď nájdeš v Rimanom 6,23.) 6) Ak je moc hriechu taká veľká, že ma doženie k zlému, som zodpovedný za to, čo robím? 7) Čo sa dozvedám o hriechu z 1. listu Jánovho 5,17? 8) Čo sa dozvedám o hriechu z 1J 3,4? 9) Čo mám robiť, keď zhreším? (Odpoveď nájdeš v 1J 1,8-10.)

Po vypracovaní odpovedí sa s žiakmi v triede rozprávajte o tom, čo v Biblii zistili a na čo nedokázali sami nájsť odpoveď. Ak je to potrebné vysvetlite, že človek bol Bohom stvorený s možnosťou konať zlo preto, že Boh chcel, aby sme boli slobodnými bytosťami, nie iba strojmi. Zodpovednosť za prvý hriech nesú žena a muž rovnakou mierou.

Spoločná vizualizácia poznatkov ako opakovanie


Takto ste sa dostali k záveru Vášho projektu. Neostáva Vám iné, než všetky spolu poznatky zhrnúť na spoločnej nástenke, ktorej vytvorenie bude zároveň opakovaním. Nakreslite na baliaci papier mentálnu mapu, ktorú zistenými informáciami vyplnia jednotlivé skupiny. Kreativite sa medze nekladú. Žiaci sa môžu vyjadrovať obrazmi o písomne (viď foto nástenky).

Prečo používať projektové vyučovanie?


Potenciál projektového vyučovania je veľmi široký. V prvom rade rozvíja osobnosť žiaka celistvo. Prepája vyučovaný obsah s životnými situáciami v mimo školskom prostredí. V tomto spôsobe vyučovania môžeme vidieť vzájomné pôsobenie žiakových vedomostí, skúseností, myslenia, cítenia a jednania. Práca v tíme rozvíja kooperatívne schopnosti žiakov (komunikácia, vyjednávanie, deľba práce, vzájomná pomoc, hľadanie zdrojov a prostriedkov k splneniu úlohy, rozvoj osobnej zodpovednosti).

Tento spôsob učenia predpokladá, že žiaci budú pred začiatkom projektu oboznámení o základných znalostiach pracovných techník, sieťového plánovania, sociálneho správania. Práca na projekte pritom prebieha bez priameho riadenia učiteľom. Učiteľ zohráva rolu manažéra ľudských zdrojov, ktorý vie, ako má cieľ projektu vyzerať, no chýba mu dostatok rúk, ktoré nachádza v prostredí triedy.

Je dôležité upozorniť, že učiteľ, ktorý doposiaľ nemá skúsenosti s týmto spôsobom vyučovania, by mal začať menším projektom, ktorého manažérom sa tak stáva. Pred začiatkom je taktiež potrebné zhodnotiť, či žiaci majú požadované schopnosti. Zabráni tak demotivácii žiakov spôsobenej ich preťaženosťou. Faktor motivácie prispieva k zdarnej realizácii projektu. Je preto vhodné, aby vyučovaná téma a spôsob predstavenia projektu reflektoval záujmy a životné otázky žiakov.

Na záver


Projekt videoankety sa na Evanjelickom gymnáziu J. A. Komenského podarilo autorovi článku zrealizovať v triede žiakov Primy (6. ročník základnej školy) a Tercia (8. ročník základnej školy). Učiteľ však stál v prípade žiakov Primy po začatí projektu pred otázkou preťaženosti žiakov. Z tohto dôvodu počas projektu zmenil jeho parametre znížením počtu video nahrávok. (Z pôvodnej požiadavky natočiť 5 - 10 odpovedajúcich, mala skupina zrealizovať 2 - 10 anketových odpovedí a vybrať jedného odpovedajúceho, ktorého odpovede prezentovali v rámci vyučovacej hodiny.) Projekt bol prerušovaný riešením problémov, ako v komunikácii podnietiť ľudí v našom okolí, aby sa nebáli prispieť do pripravovanej ankety. Pri práci s žiakmi zohrávalo dôležitú úlohu priebežné komunikovanie učiteľa so skupinou o priebehu projektu, riešenie problémov, oceňovanie priebežnej práce a povzbudzovanie žiakov. Pri realizácii projektu medzi žiakmi Tercie žiadne vážne prekážky nenastali.

František Korečko | Učiteľ náboženstva a školský farár | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 4. 2. 2015

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.