Usmernenie k vyučovaniu náboženskej výchovy v novom školskom roku


V  školskom roku 2013/14 bude možné opäť vyučovať na štátnych (verejných) a súkromných školách predmet Náboženská výchova. Z toho dôvodu vám zverejňujem niekoľko dôležitých pedagogicko-organizačných informácií k vyučovaniu.

1. Na vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20. Ak počet žiakov v skupine na vyučovanie náboženskej výchovy alebo etickej výchovy klesne pod 12, možno do skupín spájať aj žiakov z rôznych ročníkov.

2. Počas školského roka nemôže žiak prechádzať z povinne voliteľného predmetu náboženská výchova na povinne voliteľný predmet etická výchova a opačne.

3. Predbežné zisťovanie záujmu o vyučovanie povinne voliteľného predmetu náboženská výchova na nasledujúci školský rok zabezpečí škola na základe písomného oznámenia zákonného zástupcu žiaka do 15 rokov veku. Počty žiakov v jednotlivých ročníkoch nahlási riaditeľ školy najneskôr do 15. júna zriaďovateľovi školy.

4. Riaditeľ školy v prípade, že počet žiakov je menší ako stanovuje norma, povolí vyučovanie náboženskej výchovy ako povinne voliteľného predmetu na základe žiadosti cirkvi alebo náboženskej spoločnosti v čase vyučovania náboženskej výchovy inej cirkvi, etickej výchovy alebo v čase po ukončení vyučovania ostatných predmetov.


Čo ak je nízky počet prihlásených?


Cirkevným zborom odporúčame v prípade nízkeho počtu prihlásených žiakov, aby písomne požiadali školu o možnosť vyučovať náboženskú výchovu – evanjelickú a.v.(NBE). Ak škola neobdrží predmetnú žiadosť, nemusí umožniť vyučovanie predmetu.

Učebnice a učebné osnovy predmetu náboženská výchova


Pre školský rok 2013/2014 sú vydané nasledujúce nové učebnice, pracovné zošity a metodiky a ev. a. v. náboženstva a náboženskej výchovy:

a) Učebnica evanjelického a.v. náboženstva pre 1. ročník štátnych základných škôl + pracovné listy
b) Učebnica evanjelického a.v. náboženstva pre 2. ročník štátnych základných škôl + pracovný zošit
c) Učebnica evanjelického a.v. náboženstva pre 5. ročníka štátnych základných škôl + pracovný zošit + metodická príručka
d) Učebnica evanjelického a.v. náboženstva pre 6. ročník štátnych základných škôl + pracovný zošit
e) Učebnica evanjelického a.v. náboženstva pre 7. ročník štátnych základných škôl + pracovný zošit
f) Učebnica evanjelického a.v. náboženstva pre 1. ročník cirkevných stredných škôl

Učebné osnovy a štandardy predmetu Náboženská výchova


V platnosti sú odsúhlasené učebné osnovy a štandardy Ministerstvom školstva Slovenskej republiky listom CD-2009-29884/26794-1:916 z 28. 8. 2009 , ktoré ich odporučilo schváliť a vydať ako záväzný pedagogický dokument. Učebné osnovy a štandardy z náboženskej výchovy – evanjelického náboženstva schválilo Generálne presbyterstvo ECAV 2.10.2009 uznesením 67/4-2009. Učebné osnovy a štandardy je potrebné dodržiavať vo všetkých ročníkoch. prípadné pripomienky zasielajte na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.">Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Učebné osnovy nájdete na stránke: www.ecav.sk/?p=ES/ESdokumenty/ESD_vu/platne_ucebne_osnovy_a_standardy

Objednávanie učebníc

 
Školy objednávajú učebnice bezplatne cez EDIČNÝ PORTÁL Ministerstva školstva. Okrem tohto spôsobu je možné učebnice, pracovné listy a príručku objednať v akciových cenách vo vydavateľstve TRANOSCIUS.

Klasifikácia a hodnotenie predmetu na základných a stredných školách


O spôsobe hodnotenia jednotlivých vyučovacích predmetov rozhodne riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade, pred začiatkom školského roka. Riaditeľ školy, oznámi v deň začiatku príslušného školského roka, ktoré predmety sa klasifikujú a ktoré sa neklasifikujú. Predmety, ktoré sa neklasifikujú, sú určené v školskom vzdelávacom programe (§ 55 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní).

Klasifikácia predmetu náboženská výchova pre základné školy vychádza z Metodického pokynu č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy z 1. 5. 2011 a pre stredné školy z Metodického pokynu č. 21/2011 na hodnotenie žiakov strednej školy z 1. 5. 2011. Hodnotenie žiaka sa vykonáva klasifikáciou, slovným hodnotením, alebo kombináciou klasifikácie a slovného hodnotenia. Pedagogická rada zameraná na hodnotenie žiakov za prvý polrok sa uskutoční najskôr 22. januára a za druhý polrok sa uskutoční najskôr 21. júna príslušného školského roka.

Odporúčame Vám zúčastniť sa pedagogickej rady, ktorej ste súčasťou (zasadá obvykle posledný augustový týždeň) a vyžiadať si informáciu, ako rozhodol riaditeľ školy vo veci klasifikácie náboženskej výchovy pre školský rok 2013/2014.

Pracovno-právne vzťahy


Väčšina vyučujúcich mala v minulosti na školách uzatvorené dohodu o pracovnej činnosti, ktoré podľa Zákonníka práce nie je možné použiť k uzavretiu pracovného vzťahu za účelom vyučovania, nakoľko vyučovanie nie je  príležitostnou činnosťou školy. K vyučovaniu nie je možné uzatvárať s fyzickými osobami dohodu o vykonaní práce, nakoľko vyučovanie nie je práca vymedzená výsledkom. Pri vyučovaní náboženskej výchovy sa jedná o pravidelnú činnosť, ktorá je daná rozvrhom príslušnej školy. Vzhľadom na uvedené ustanovenia odporúčame učiteľov požadovať uzatvorenie so školou pracovnej zmluvy.

Od januára 2013 je možné pracovný pomer na určitú dobu dohodnúť najdlhšie na dva roky a predĺžiť alebo opätovne dohodnúť takýto pracovný pomer v rámci dvoch rokov možno najviac dvakrát. Po dvoch predĺženiach už musí zamestnanec dostať zmluvu na dobu neurčitú.

Kvalifikačné predpoklady


Kvalifikačné predpoklady ustanovuje Vyhláška MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov.

Kvalifikačný predpoklad na vyučovanie predmetu náboženská výchova v základných a stredných školách vyžaduje jednu z uvedených variant:

:: absolvovanie štúdia na teologickej fakulte
:: vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa a doplňujúce pedagogické štúdium na teologickej fakulte
:: absolvovanie vysokoškolského štúdia v študijnom odbore náboženská výchova v kombinácii s iným predmetom,

Okrem uvedeného sa vyžaduje poverenie podľa vnútorných predpisov príslušnej registrovanej cirkvi - menovací dekrét od príslušnej vrchnosti.

Odporúčame učiteľom z radov neordinovaných, aby včas požiadali o udelenie kanonickej misie v zmysle §9 ods.2 zákona č.6/2010 o evanjelickom cirkevnom školstve a vyučovaní náboženstva. Kanonickú misiu pre materské a základné školy udeľuje príslušný senior, pre stredné školy príslušný dištriktuálny biskup.

Ďalšie vzdelávanie pre vyučujúcich NBE a EVB


Učiteľom pre kontinuálne vzdelávanie náboženskej výchovy ECAV v RP MPC Bratislava (pracovisko Myjava) je Mgr. Dana Naďová. V spolupráci s ňou budú pripravované akreditované školenia počas školského roka 2013/2014.

Na e-mailové a aj klasické adresy budú zasielané ponuky na akreditované vzdelávanie, po príprave metodičkou. Odporúčame taktiež sledovať internetovú www.skoly.ecav.sk , kde budú zverejňované aktuality týkajúce sa školení.

(Vypracoval: Miroslav Čurlík)

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.