"Kedykoľvek sa snažíme uniknúť pred zodpovednosťou, činíme to tak, že túto zodpovednosť prenášame na iný subjekt. To však znamená, že tomuto subjektu, či už je to Osud, "spoločnosť", vláda firma alebo šéf, dávame nad sebou moc."

Morgan Scott Peck


Seminár učiteľov Náboženskej výchovy na štátnych školách

Učitelia náboženskej výchovy ECAV na štátnych školách sa 23. - 24. augusta 2016 stretli na pracovnom seminára vo Veľkom Slavkove.

Seminár bol zorganizovaný pod záštitou Školského výboru ECAV na Slovensku, Evanjelickej akadémie a Fondu vzdelávania ECAV na Slovensku.

Po prezentácii a obede seminár otvorila privítaním účastníkov Daniela Veselá, tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu z GBÚ ECAV v Bratislave. Úvodnou pobožnosťou na biblický text Mt 5,13 poslúžila Viktória Lisáková, farárka z Rimavskej Soboty a školská dekanka v Rimavskom senioráte.

Prvým prednášateľom bol Mgr. Jozef Bernát z Metodicko-pedagogického centra /ďalej MPC/ Prešov. Vo svojej prednáške sa venoval téme, ktorá je v súvislosti s NAB v štátnych školách realitou pre väčšinu vyučujúcich – vyučovaniu v triede so spojenými ročníkmi. Po stručnom spomenutí  stále aktuálnych didaktických zásad J.A.Komenského poukázal na to, že každý učiteľ má k žiakom pristupovať s láskou, aktualizovať si svoje vedomosti a pracovať na svojom pedagogickom raste.   Ďalej priblížil všeobecné zásady zamerané na to ako žiakom klásť otázky, ako postupovať pri ich vyrušovaní a aké konkrétne stratégie si má učiteľ voliť vo svojom správaní sa na vyučovacej hodine. Následne predstavil základný princíp vyučovania v triede so spojenými ročníkmi. Je ním striedanie priamej práce učiteľa so žiakmi a samostatnej práce žiakov. Položil dôraz na prípravu vyučujúceho a uviedol viaceré metódy, vhodné pre spomenutý typ vyučovania. V diskusii vyjadril údiv nad skutočnosťou, že niektorí účastníci seminára v jednej skupine vyučujú – pre nízky počet - žiakov od 1. po 9. ročník.  

Po prestávke pracovný seminár pokračoval prednáškou „Pedagogicko-psychologické aspekty vyučovania“ v podaní PhDr. Ivety Martinčekovej z MPC Bratislava. V úvode spomenula tri kľúčové činitele, o ktoré vo vyučovacom procese ide: so žiakom hovoriť, vychovávať ho a vzdelávať. Ďalej uviedla, že východiskové pre výchovno-vzdelávací proces je, aby sa stretli osobnosti (učiteľ – žiak). Podotkla, že dôležitá je aj atmosféra v škole a v triede – aby bola priaznivá, musí byť učiteľ osobnostne vyzretý. V prednáške tiež osvetlila, že učiteľ by mal u žiakov  poznať ich učebné štýly, záujmy, rodinné prostredie, schopnosti i ako žiak vníma sám seba – svoj potenciál. Po predstavení jednotlivých osobnostných typov, teda čo je charakteristické pre sangvinika, cholerika, flegmatika a melancholika, nasledovali dve praktické aktivity venované tejto téme.

Programový blok po večeri moderoval Roman Sarvaš, farár a predseda Školského výboru Západného dištriktu ECAV na Slovensku. Okrem výmeny skúseností z praxe a diskusie, dostali vyučujúci informácie o novom tlačive hospitačného záznamu i tlačivo samotné a boli oboznámení so štátnymi zákonnými normami týkajúcimi sa vyučovania NAB.

Prvý deň pracovného seminára ukončila večerná pobožnosť založená na slovách Písma svätého z 1Tes 5,18, ktorú vykonal R. Sarvaš.

Druhý deň po rannej pobožnosti sa začal prednáškou učiteľky a bývalej metodičky Mgr. Dany Naďovej, ktorá v nej oboznámila s príkladmi využitia rôznych aktivít a činností v jednotlivých fázach vyučovania. Zmienila sa aj o inovačných metódach a špecifických cieľoch vyučovania. Zúčastnení mali možnosť vyskúšať si prakticky pár predstavených aktivít.

Napokon po krátkej prestávke D. Veselá odovzdala slovo učiteľke PaedDr. Ingrid Peťkovskej, ktorá je autorkou učebníc NAB a metodických príručiek pre 1.-4. ročník ZŠ. V prvej časti prednášky  predstavila štruktúru daných metodických príručiek, pričom s využitím dataprojektora prezentovala  ukážky z nich a tiež z pripravovaného pracovného zošita pre žiakov materských škôl „Cestička za Pánom Ježišom“, ktorý tak isto pochádza z jej autorského pera. V druhej časti hovorila o skupinovom vyučovaní s vyústením, že sa dá dobre uplatniť aj pri vyučovaní NAB v zmiešaných ročníkoch.

Pracovný seminár, ktorý chcel byť pomocou vyučujúcim NAB v štátnych školách pri krásnej ale i náročnej úlohe vštepovania Kristovho evanjelia do sŕdc žiakov a tým aj ovplyvňovania ich hodnotového systému uprostred stále viac sekulárnej spoločnosti, zakončila slovami poďakovania prednášajúcim D. Veselá a R. Sarvaš pred udelením požehnania predniesol záverečnú modlitbu spojenú so spoločne odriekaným Otčenášom. Podnetmi vyplynuvšími od účastníkov pracovného seminára sa bude zaoberať Školský výbor ECAV na Slovensku.              
   
Roman Sarvaš | predseda Školského výboru ZD ECAV, zborový farár CZ Babiná | 8. 9. 2016

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.