Vzdelávanie v sekulárnom svete

6. evanjelická školská konferencia
POPRAD | Školský výbor ECAV na Slovensku pripravil v dňoch 4. - 5. apríla 2019 v priestoroch hotela Satel v Poprade 6. školskú konferenciu.
 
Program konferencie pod názvom „Kresťanské vzdelávanie v sekulárnom svete“, začal vo štvrtok 4. apríla ráno prezentáciou účastníkov a hostí vo veľkej rokovacej sále hotela. Na konferencii sa zúčastnilo 90 prihlásených účastníkov, učiteľov z cirkevných škôl, duchovných správcov a učiteľov náboženskej výchovy zo seniorátov. Na úvod predseda školského výboru brat Marián Damankoš privítal prítomných a vzácnych hostí a vyjadril potešenie z  hojnej účasti na školskej konferencii, ktorú organizuje Školský výbor ECAV na Slovensku pravidelne každé dva roky.
 
Srdečne privítal brata generálneho biskupa Ivana Eľku a poďakoval mu za prijatie pozvania na konferenciu. Brat generálny biskup prítomných pozdravil a poslúžil všetkým úvodnou pobožnosťou.  
 
Po duchovnom slove privítali účastníci vzácneho hosťa, hlavného prednášateľa prof. Mgr. Jaroslava Vokouna, ThD., s manželkou, ktorý prednáša na Teologickej fakulte Juhočeskej univerzity v Českých Budějoviciach na Katedre filozofie a religionistiky TFJU, (ktorého niektorí účastníci poznali už z teologickej konferencie v Banskej Bystrici, konanej v roku 2013.) Pán profesor prednášal na tému „Poslanie evanjelikov a.v. v sekulárnom svete.“ Nad otázkami, ktoré priniesla prednáška pána profesora Vokouna sa zamýšľali účastníci v jednotlivých sekciách v popoludňajšom programe. Najväčšiu pozornosť týmto otázkam venovali účastníci 3. sekcie pre stredné školy  a katechéti, ktorej priebeh moderoval brat prof. Vokoun. Ako úvod k diskusiám k otázkam položeným k prednáške pripravili koreferáty bratia Matej Oráč, Stanislav Kocka a František Korečko, čím obohatili  diskusiu. 


Jaroslav Vokoun - text prednášky

V popoludňajšom programe bola veľmi aktuálna prednáška pod názvom „Nenávisť v spoločnosti“, ktorú predniesla sestra Mgr. Lýdia Naďová, duchovná správkyňa v Evanjelickom gymnáziu Tisovec. Svoju prednášku pripravila na základe účasti na medzinárodnej konferencii vo Francúzsku. Účastníci sa zamýšľali nad tým, v akej spoločnosti budú žiť zajtra dnešné deti a aké vzdelanie im dávame. 
 
Po prednáškach nasledovala práca v jednotlivých sekciách podľa stupňa vzdelávania. Prácu v 1. sekcii pre materské školy moderovala PaedDr. Katarína Kutlíková, riaditeľka v Evanjelickej materskej školy v Žiline.  V tejto sekcii sa venovali účastníčky z materských škôl témam ako boli otázky vyplývajúce z predchádzajúcich prednášok, otázke vzťahu vedenia ECAV k našim materským školám a vzájomnému zdieľaniu. Druhú sekciu pre Evanjelické základné školy a Školské kluby detí moderovala Mgr. Dana Naďová. Na úvod prezentovali sestry Elena Križianová a Jana Nemtušiaková prácu Školského klubu detí pri Evanjelickej základnej škole biskupa Jura Janošku v Liptovskom Mikuláši. Druhá časť práce sekcie bola zameraná na prednášky, ktoré si účastníci vypočuli a v rámci týchto tém a položených otázok viedli diskusiu. Súčasťou bolo aj vyhodnotenie dotazníka, ktorý pripravila sestra Naďová pre žiakov navštevujúcich náboženskú výchovu a náboženstvo pod názvom „Viera v Boha v tvojom živote“. Treťou časťou bola prednáška s diskusiou Mgr. art. Janka Siromu, PhD., predsedu Výboru cirkevnej hudby a hymnológie na tému „Budovanie vzťahu k duchovným piesňam z Evanjelického spevníka“. 
 
Prvý deň konferencie zakončil večernou pobožnosťou brat Mgr. Vladimír Maťaš, riaditeľ Medzinárodného evanjelického mládežníckeho centra Ichthys vo Veľkom Slavkove. Po pobožnosti predstavil centrum, jeho činnosť a možnosti využitia. 
 
Druhý deň konferencie otvoril rannou pobožnosťou brat ThDr. Matej Oráč, PhD., duchovný správca v Evanjelickej spojenej škole v Prešove. Nasledovala prednáška v podaní brata PaedDr. Dušana Havrilu, PhD., ev. a. v. farára v cirkevnom zbore Košice, ktorý je predsedom Školského výboru VD a venuje sa školskej problematike. Jeho prednáška odznela na tému „Prostriedky formovania osobnosti mladého človeka vo vzťahu k hodnotám života.“ Vo svojej prednáške viedol k zamysleniu sa o hodnotách, ktoré pomáhajú dotvárať osobnosť človeka. Po prednáške nasledovala práca v jednotlivých sekciách. Tretia sekcia a ostatní záujemcovia si vypočuli prednášku historika PhDr. Ferdinanda Vrabela „Generál PhDr. Milan Rastislav Štefánik 1881-1919“. K tejto prednáške poskytla Nadácia Milana Rastislava Štefánika pre účastníkov konferencie výstavu, ktorú na 12 paneloch inštalovali priamo v rokovacej sále konferencie. 
 
Záverečnou pobožnosťou uzavrel dvojdňové požehnané stretnutie brat Mgr. Marián Kaňuch, PhD., senior Turčianského seniorátu. 
 
Organizátori ďakujú Pánu Bohu za požehnanie stretnutia, prednášateľom a hosťom za podnetné príspevky, účastníkom za hojnú aktívnu účasť a pracovníkom hotela za vytvorenie príjemného prostredia. 
 
Mgr. Daniela Veselá | Tajomníčka pre školy a náboženskú výchovu | Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. | 8. 4. 2019

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.