Oceňovanie pedagógov počas dňa učiteľov

Deň učiteľov VD ECAV
MARTIN | Evanjelické cirkevné školy vo Východnom dištrikte si pripomenuli učiteľskú profesiu počas Dňa učiteľov 2014.

Ján Ámos Komenský svojim žiakom vždy pripomínal, aby pomáhali komukoľvek môžu. Máme pomáhať často a radi. „Veď dávno sa hovorí, že slúžiť a pomáhať sú vlastnosti vznešených ľudí", myslel si Komenský. Jeho odkaz sme si dnes pripomínali aj v súvislosti so  slávnostným oceňovaním učiteľov cirkevných škôl, pôsobiacich v rámci východného dištriktu našej cirkvi.

Slávnostné služby Božie


Deň učiteľov sa tento školský rok odohrával na pôde Evanjelickej spojenej školy v Martine (ďalej ESŠ). Oslavy začali na najsprávnejšom mieste – v priestoroch chrámu. Slávnostné služby Božie viedli štyria bratia farári – brat biskup VD Slavomír Sabol, martinský brat farár Milan Kubík, spirituálka na ESŠ v Martine Janka Bosáková a predseda Školského výboru Východného dištriktu František Korečko. Brat biskup v kázni pripomenul Ježišove slová o umývaní nôh, známe z Evanjelia podľa Jána. Na evanjeliový text brat biskup následne aplikoval princípy, na základe ktorých fungujú evanjelické školy na Slovensku.

Umývanie nôh (Jn 13,13-17)


Biblický text z Evanjelia podľa Jána nám pomáha pochopiť, že „nie je sluha väčší ako pán, ani posol nie je väčší ako ten, kto ho poslal“ (Jn 13,16). Toho, kto to pochopí a podľa toho aj koná pán Ježiš označuje ako blahoslaveného (Jn 13,17). Brat biskup prítomným hosťom pripomenul, že blahoslavení sú podľa Ježišových slov všetci tí, ktorí majú autoritu v Ňom. Veď Kristus sám hovorí: „Vy ma nazývate Majstrom a Pánom, a dobre hovoríte, lebo tým som“ (Jn 13,13). „Mať autoritu neznamená poníženie“, pripomenul brat biskup,  pretože „bez autority sa človek nemôže stať autoritou“. Naša ľudská samoregulácia nepomôže a  môže dokonca zlyhať. Naša autorita má stať na tom KTO je Kristus a ČO pre nás urobil.

Podobné je to aj vo výchove dieťaťa. „Ak nad sebou uznáva autoritu, ktorou je Boh (a po Ňom rodič, učiteľ alebo farár), zbavuje ho to nezdravého egocentrizmu“, upozornil brat biskup Sabol. Dieťa si vďaka autorite môže uvedomiť, že ak je preň stredobodom a zmyslom všetkého Boh, môže byť skutočne šťastné! V tomto poukazovaní na autoritu ľudského života, ktorou je Kristus, sa ukazuje aj zmysel cirkevnej školy. „Odtiaľ pulzuje jej sila“, dodáva S. Sabol.


Žiaci sa učia iba od toho, koho milujú


Biblický text z Evanjelia podľa Jána hovorí, že sme povinní si „navzájom umývať nohy“ (Jn 13,5). Ježiš nám pritom nechce pripomínať časy antiky, kedy hosťom umývali nohy iba otroci. Práve naopak, Ježiš nás pozýva k nezištnej láske bez nároku na odmenu. O rovnakú lásku sa majú usilovať aj učitelia vo vzťahu k svojím žiakom. Netreba im pripomínať ich zlyhania a poukazovať na ich neschopnosť. „Pomôžme im odstrániť vlastné chyby a robme to s láskou, veď žiaci sa učia iba od toho, koho milujú“, pripomenul brat biskup. 

Pán Ježiš nás učí, že v Ňom sme blahoslavení vtedy, keď dávame dobrý príklad, „aj preto nám na cirkevných školách ide o výchovu k hodnotám“, hovorí brat biskup. Výchova sa však nesmie sústrediť na predmet, ktorý sme v školských rozvrhoch nazvali ako „Náboženská výchova“. Výchova žiakov k hodnotám sa musí sústrediť do celého priestoru školy. „Dieťa totiž potrebuje vidieť jasný hodnotový systém a spoľahlivé rozlišovanie dobra od zla,“ myslí si brat biskup a dodáva, že aj to je jeden z dôvodov prečo na cirkevných školách „nevyrábame vieru, ale ponúkame priestor, kde sa viera ukazuje v hodnotách, aktivitách alebo v školskom sociálnom programe.“

Blahoslavení ste, ak to, čo ste poznali aj konáte, hovorí Kristus. Sme pozvaní k tomu, aby sa toto biblické zasľúbenie stalo skutočnosťou. „Boh nám chce žehnať, záleží však na nás, či mu k tomu dáme príležitosť“, povzbudzujúco dodal brat biskup v závere kázne.

Deň učiteľov VD 2014

Deň učiteľov v priestoroch Biblickej školy


Deň učiteľov na slovenských evanjelických cirkevných školách, ktoré organizuje ich zriaďovateľ t.j. Východný dištrikt, mal v tomto roku aj výrazne hudobné zloženie. Školská kapela ESŠ v Martine nás prevádzala nielen počas Služieb Božích, kde v jej podaní zazneli skladby ako Nebeský Bože (spevník č. 628), V jedného Boha veríme (spevník č. 203) či Hrad prepevný (spevník č. 263). V doprovode školskej kapely, a v podaní hlavných hercov, žiakov ESŠ, zaznel aj muzikál Nikodém so svojou hlavnou témou – znovuzrodenie človeka. Hostia si skrze krásne piesne a dobre prevedené dialógy mohli pripomenúť, že „ak sa niekto nenarodí z vody a z Ducha, nemôže vojsť do kráľovstva Božieho (Jn 3,5).    

Z poverenia zriaďovateľa nás pozdravil aj tajomník pre cirkevné školy brat Miroslav Čurlík, ktorý pripomenul nielen Komenského, ale aj nedávne 15. výročie založenia Biblickej školy a 10. výročie Evanjelickej spojenej školy v Martine. Vyzdvihol tiež prácu učiteľov ESŠ, ktorí predstavujú široké zastúpenie od učiteľov v materskej škole až po bilingválne gymnázium. Brat Čurlík takmer 140 hosťom pripomenul, že ESŠ v Martine úspešne nadviazala na evanjelickú tradíciu, ktorú v Martine začalo Evanjelické nižšie patronátne gymnázium, jedno z prvých slovenských gymnázií vôbec.

Deň učiteľov VD 2014

Oceňovanie pedagógov


Na Slovensku sa Deň učiteľov slávi ako spomienka na narodenie Jana Amosa Komenského. Medzinárodný deň učiteľov (World Teachers' Day) bol vyhlásený organizáciou UNESCO v roku 1994. Mal pedagogickým pracovníkom ale aj širšej spoločnosti pripomínať Chartu učiteľov, ktorá bola podpísaná 28. marca 1966, obsahujúc odporúčania o právach a postavení učiteľov v spoločnosti.

Tento významný krok v dejinách pedagogiky si pripomíname aj skrze vzácne ocenenie pedagógov, ktorí sa oň zaslúžili pre svoj inovatívny prístup k vyučovaniu, mimoriadne ľudsky a kresťanský prístup, za prípravu žiakov a reprezentáciu školy, osobný prínos pre rozvoj školy alebo za organizovanie kultúrnych podujatí, elektronizáciu knižnice či tvorivé vyučovanie.  

Ocenenie z rúk brata biskupa Slavomíra Sabola získali z jednotlivých škôl poväčšine dvaja učitelia. Z Evanjelického gymnázia Jana Amosa Komenského v Košiciach boli ocenené Mgr. Andrea Gumanová a Mgr. Sylvia Dancáková. Z Evanjelickej spojenej školy internátnej v Červenici si ocenenie prevzala Bc. Jana Gaľová. Z radov pedagógov na Evanjelickej spojenej škole v Liptovskom Mikuláši získal ocenenie lektor Timothy Paul Oson. Z Evanjelickej spojenej školy v Prešove sa z ocenenia radovali Mgr. Ľudmila Kónyová a duchovný správca školy ThDr. Matej Oráč. Evanjelická spojená škola v Martine sa tešila z ocenenej p. vychovávateľky Želmíry Mikulášovej a oceneného riaditeľa školy Mgr. Jozefa Sopoligu, ktorý si z radov kolegov vyslúžil najdlhší potlesk. Slávnostná atmosféra pokračovala spoločným obedom v priestoroch Evanjelickej spojenej školy v Martine, kde si hostia okrem jedla vychutnávali aj čas v príjemnej spoločnosti priateľov a známych.

Hedwiga Tkáčová | BŠ Martin | 28. marec 2014 | Fotografie: Dušan Haško

Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.