Alf Program na tvorbu interaktívnych úloh

Biblická olympiáda 2017

Biblia detail
Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku vyhlasuje v školskom roku 2016/2017 Biblickú olympiádu z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy.

Cieľom súťaže je podnietiť žiakov k štúdiu Biblie a na základe poznania biblických príbehov pochopiť odkazy Božieho slova pre každodenný život. Predmetom súťaže sú vybrané knihy a pasáže Písma svätého:

Stará zmluva > Eliáš, divy v SZ
Nová zmluva > Skutky apoštolov

SÚŤAŽNÉ TÉMY   PRIHLÁŠKA   ORGANIZÁCIA SÚŤAŽE

Podmienky súťaže


1. Prostredníctvom písomnej prihlášky do súťaže sa môže prihlásiť každá škola, v ktorej žiaci
navštevujú náboženskú výchovu / evanjelické náboženstvo / alebo evanjelické a. v. náboženstvo.

2. Písomnú prihlášku postupujúcich do celoslovenského kola, zašle seniorálny koordinátor a koordinátor pre cirkevnú školu po oznámení poradia postupujúcich na misijno-vzdelávacie oddelenie GBÚ ECAV v Bratislave do 7. apríla 2017 na adresu:

Daniela Veselá
tajomník pre školy a náboženskú výchovu GBÚ
Palisády 46
P.O.Box 289
810 00 Bratislava
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Miesto konania celoštátneho kola


Evanjelická spojená škola
Komenského 10, Liptovský Mikuláš

Termín celoštátneho kola


19. mája 2017

Kategórie účastníkov


Súťažiaci sa delia do dvoch skupín podľa typu škôl:

- štátne a súkromne školy
- cirkevné školy

Podľa kategórií sa žiaci delia:

1. kategória: 3. – 4. ročník ZŠ
2. kategória: 5. – 6. ročník ZŠ, príma
3. kategória: 7. – 9. ročník ZŠ, sekunda – kvarta
4. kategória: celá stredná škola a ostatné vyššie ročníky osemročného gymnázia

Termín jednotlivých stupňov súťaže

1. stupeň: do 18. marca 2017
2. stupeň: 31. marec 2017
3. stupňa: 19. máj 2017

Stupne postupových kôl platné pre všetky kategórie:
(štátne a súkromné školy / cirkevné školy)

1. stupeň - školské / triedne do 18. marca 2017
2. stupeň - seniorálne / školské 31. marec 2017
3. stupeň - celoslovenské 19. mája 2017

Všeobecne záväzné pokyny


Odrážka Súťaž prebieha v štyroch kategóriách. Do seniorálneho a školského kola postupujú víťazi, ktorí obsadili 1., 2. a 3. miesto v triednych kolách.
Odrážka Do celoslovenského kola posielajú seniorátni a školskí koordinátori výsledkové listiny všetkých účastníkov s bodovým hodnotením najneskôr do 7. apríla 2017 na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..
Odrážka Do celoslovenského kola má každý prihlásený seniorát možnosť obsadiť jedno miesto v kategórii za podmienok, že najlepší súťažiaci v senioráte dosiahne v percentách viac ako 60% úspešnosť. Ak v senioráte a v kategórii nebude žiaden súťažiaci s týmto požadovaným percentom, tak postupuje z iného seniorátu ten súťažiaci, ktorý bude mať ako druhý najvyššie percento úspešnosti (viac ako 60%).
Odrážka Do celoslovenského kola má každá prihlásená cirkevná škola možnosť obsadiť jedno miesto v každej kategórii za podmienok, že najlepší súťažiaci v škole dosiahne v percentách viac ako 60% úspešnosť. Ak v škole a v kategórii nebude žiaden súťažiaci s týmto požadovaným percentom, tak postupuje z inej školy ten súťažiaci, ktorý bude mať ako druhý najvyššie percento úspešnosti (viac ako 60%).
Odrážka Seniorálni koordinátori a koordinátori na evanjelických cirkevných školách zodpovedajú za doručenie učebných, ale aj ostatných materiálov a informácií cirkevným zborom a učiteľom náboženstva.
Odrážka Zoznam postupujúcich bude zaslaný koordinátorom z Misijno-vzdelávacieho oddelenia GBÚ do 21. apríla 2017, prihlášky do celoslovenského kola súťaže zašlú koordinátori do 28. apríla 2017.
Odrážka V prípade, že odborná komisia v danej kategórii a type škôl zváži dosiahnuté výsledky účastníkov súťaže, nemusí byť udelené 1., 2. ani 3. miesto.

Organizačné zabezpečenie


Štátne a súkromné školy


1. stupeň: školské kolá
Odrážka organizuje škola
Odrážka súťažné úlohy pripravuje učiteľ náboženskej výchovy

2. stupeň: seniorálne kolá
Odrážka organizuje príslušný seniorálny úrad – seniorálny koordinátor
Odrážka súťažné testy pripravuje odborná komisia
Odrážka súťažné testy hodnotí seniorálna komisia v zložení: minimálne /3 členovia/ - predseda + 2 členovia

3. stupeň: celoslovenské kolo
Odrážka organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom celoslovenskej odbornej komisie a príslušnou školou,
v ktorej prebieha celoslovenská súťaž
Odrážka súťažné testy pripravuje a hodnotí odborná komisia

Cirkevné školy

1. stupeň: triedne kolá
Odrážka organizuje a pripraví súťažné úlohy vyučujúci evanjelického a. v. náboženstva
 
2. stupeň: školské kolá
Odrážka organizuje škola - školský koordinátor
Odrážka súťažné testy pripravuje odborná komisia
Odrážka súťažné testy hodnotí školská komisia v zložení: /3 členná/- predseda /duchovný správca školy/+2 členovia

3. stupeň: celoslovenské kolo
Odrážka organizuje predseda koordinačnej rady s predsedom celoslovenskej odbornej komisie a príslušnou školou, v ktorej prebieha celoslovenská súťaž
Odrážka súťažné testy pripravuje a hodnotí odborná komisia


Created and designed by Pixelsparadise.com
With help of Foundation Framework by ZURB and Flexslider by Madebymufffin

Joomla! ® name is used under a limited license from Open Source Matters
Pixelsparadise.com is not affiliated with by Open Source Matters or the Joomla! Project.